REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Słownik pojęć:

„Sklep internetowy” – serwis internetowy umieszczony pod adresem https://mezoskin.com prowadzony przez Zuz-med sp. z. o . o. wpisana do KRS pod nr 0001045065, NIP 1133101002, REGON 52574160300000, adres Przeworska 3 lokal U2, 04-382 Warszawa, kapitał zakładowy 5000 zł,  za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na umieszczane tam Towary;

„Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego i dokonuje za jego pośrednictwem Zamówienia;

„Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

„Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta” – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

„Towar” – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;

„Sprzedawca”Zuz-med sp. z. o . o. wpisana do KRS pod nr 0001045065, NIP 1133101002, REGON 52574160300000, adres Przeworska 3 lokal U2, 04-382 Warszawa, prowadzący Sklep internetowy;

„Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;

„Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części: „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://mezoskin.com
 2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na Stronie internetowej, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • 2
  KORZYSTANIE ZE STRONY
 1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych na stronie https://mezoskin.com jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania ze Strony internetowej.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony internetowej oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową https://mezoskin.com Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie https://mezoskin.com kliknięcie ikony “dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony “Zamów i zapłać”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.
 4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.
 5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, bez kosztów dostawy.
 2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Klienta w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia.
 3. Formy płatności:
 4. Przelew na konto bankowe Sprzedawcy: 27 1050 1025 1000 0090 8249 9931
 5. Płatność online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Woopayment
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest strona Woopayments
 7. Płatności w formie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy Klient powinien dokonać w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty, a jeżeli pomimo przypomnienia płatność nie zostanie dokonana przez koleje 14 dni od przypomnienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.
 8. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: zuzmedszkolenia@gmail.com
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta objął Towar w posiadanie.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta koszt zakupionych Towarów bez kosztów wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient drogą mailową pod adresem: zuzmedszkolenia@gmail.com lub składając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia.

  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie internetowej przez jej użytkowników.
 2. Sprzedawca nieustannie dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania witryny, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jej wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
 3. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku Strony dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie, regulamin, a także politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych, wobec czego prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.
 • 8
  OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH
 1. Informacje na temat ochrony prywatności i danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności
 • 9
  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Strony internetowej posiada Administrator oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na Stronie.
 2. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Stronie stanowią własność Administratora lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
 3. Prawem autorskim chronione są również teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na Stronie, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 • 10
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu, należy przesyłać na adres e-mail: zuzmedszkolenia@gmail.com
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie.

Polityka prywatności

Mając na uwadze Państwa prywatność, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), Zuz-med sp. z.o.o. pragnie Państwa poinformować w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe, kto jest ich administratorem, a kto podmiotem przetwarzającym dane. W niniejszym dokumencie będą Państwo określani mianem „Użytkowników Serwisu”.

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: „Administrator”) jest spółka Zuz-med sp. z. o . o. wpisana do KRS pod nr 0001045065, NIP 1133101002, REGON 52574160300000, adres Przeworska 3 lokal U2, 04-382 Warszawa, kapitał zakładowy 5000 zł, prowadząca stronę internetową pod adresem: https://mezoskin.com/
 2. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zakresie niezbędnym do przetwarzania w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być pozyskiwane oraz gromadzone w następujący sposób:
 5. informacje o komputerze, w tym o adresie IP, lokalizacji geograficznej, typie i wersji przeglądarki oraz systemie operacyjnym;
 6. informacje o wizytach i korzystaniu z witryny https://mezoskin.comprzez Użytkowników Serwisu; w tym źródło odesłań, długość wizyt, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 7. informacje o adresie e-mail Użytkowników Serwisu;
 8. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do Sprzedawcy e-mailem lub za pośrednictwem strony internetowej https://mezoskin.com
 9. Informujemy, iż w razie kontaktu z Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej jako nadawca wiadomości w sposób bezpośredni przekazujesz nam swoje dane osobowe, w takim przypadku zainicjowanie kontaktu stanowi wyrażenie przez Użytkownika Serwisu zgody;
 10. Sprzedawca zastrzega możliwość rozpowszechnienia zdjęć lub obrazów za pośrednictwem witryny https://mezoskin.com oraz portali społecznościowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu związanych z stroną https://mezoskin.com
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie Administratora za pomocą adresu e-mail: zuzmedszkolenia@gmail.com
 12. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator przetwarza dane zgodnie z ich celem;
 13. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 14. Użytkownikom przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu Użytkownicy Serwisu powinni zwrócić się do Administratora poprzez adres mailowy: zuzmedszkolenia@gmail.comDane osobowe Użytkowników Serwisu uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody;
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz innych na nim spoczywających, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Użytkownika;
 16. Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;
 17. Użytkownicy są uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania;

Polityka Cookies 

Ochrona Prywatności Użytkowników Serwisu niniejszej strony internetowej ma niebywałe znaczenie dla zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa jej odwiedzających. Poniżej przedstawiamy Państwu Politykę Prywatności określającą zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika Serwisu, za pomocą plików Cookies, mających na celu między innymi realizację usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Słownik pojęć
 2. Administrator – oznacza działalność gospodarczą pod nazwą Zuz-med sp. z. o . o. wpisana do KRS pod nr 0001045065, NIP 1133101002, REGON 52574160300000, adres Przeworska 3 lokal U2, 04-382 Warszawa, kapitał zakładowy 5000 zł, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika Serwisu. 
 3. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 4. Cookies – (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 5. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 
 6. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
 7. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie https://mezoskin.com
 8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu. 

Rodzaje plików Cookies 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia Serwisu. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika Serwisu.
  – Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika Serwisu. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika Serwisu.
 3. Użytkownik Serwisu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele wykorzystywania plików Cookies 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do: 
 2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 3. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
 4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, 
 5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika Serwisu i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu.
 7. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do: 
 8. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
 9. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 
 10. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do: 
 11. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 12. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników Serwisu na strony internetowe Serwisu. 
 13. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 
 14. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 15. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich. 
 16. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Google, Facebook, Instagram.  

Przechowywanie i dostęp do plików Cookies.

1. Użytkownik Serwisu ma możliwość samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
 • Ograniczenie stosowania plików Cookiesmoże wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 
 • Logi serwera
 1. Dane podlegające logowaniu w warstwie serwerowej, wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 3. czas nadejścia zapytania,
 4. czas wysłania odpowiedzi,
 5. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 7. informacje o przeglądarce użytkownika,
 8. Informacje o adresie IP.
 9. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 10. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.